ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก


31 ต.ค. ถึง 29 พ.ย. 58 อบรมหลักสูตร “ตัวแทนออกของ มาตรฐานศุลกากร” แม่สอด (ชิปปิ้ง)
29 – 30 สิงหาคม 2558 จักรยานเขื่อนภูมิพลภูเขานานาชาติ ครั้งที่14 article

 29 – 30 สิงหาคม 2558

จักรยานเขื่อนภูมิพลภูเขานานาชาติ ครั้งที่14  

15 ก.ค. 58 เชิญร่วม สัมมนา โครงการส่งเสริม SMEs รองรับตลาดการค้าชายแดน
30 มิ.ย. 58 ฟรีสัมมนา“ขยายช่องทางธุรกิจสู่ตลาดนานาชาติผ่านฮ่องกง”
18-23 พฤภาคม 2558 ขอเชิญอบรม เรื่องกลยุทธ์การค้าชายแดน สู่ประชาคมอาเซียน AEC article

 การฝึกอบรม สำหรับผู้ประกอบการ เรื่องกลยุทธ์การค้าชายแดน สู่ประชาคมอาเซียน AEC 

ระหว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2558 

ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวน์เวอร์ ถ.พระราม 6  กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณปรัชญา  แดงประดับ  

โทร 083 - 1189545 และ 085 - 0559537

30 พฤษภาคม 2558 ร่วมปั่นจักรยานคล้องย่าม สร้างบารมีไหว้พระ 9 วัด 2 แผ่นดิน ไทย – เมียนมาร์ (แม่สอด-เมียวดี)

 “ปั่นจักรยานคล้องย่าม สร้างบารมีไหว้พระ ๙ วัด ๒ แผ่นดิน

ไทย-เมียนมาร์ (แม่สอด-เมียวดี)”

30 พฤษภาคม 2558

ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

8 พฤษภาคม 2558 สัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

  8 พฤษภาคม 2558 สัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานชมวิถีไทย ชิมอาหารพื้นเมืองตาก- อุตรดิตถ์ เส้นทางเขื่อนพ่อ – เขื่อนแม่ 2 – 4 พฤษภาคม 2558 article

 2 – 4 พฤษภาคม 2558

ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานชมวิถีไทย ชิมอาหารพื้นเมืองตาก- อุตรดิตถ์ เส้นทางเขื่อนพ่อ – เขื่อนแม่  

จันทร์ที่ 30 มี.ค.58 เชิญสัมมนา เรื่อง “ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า Agreement on Trade Facilitation (TFA): ลู่ทางและโอกาสการพัฒนาศักยภาพการค้าไทย

 ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีก าหนดจัดสัมมนาเรื่อง“ความตกลงว่าด้วยการ อ านวยความสะดวกทางการค้า (Agreement on Trade Facilitation: TFA) ลู่ทางและโอกาสการพัฒนา ศักยภาพการค้าไทย” ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความตกลง ว่าด้วยการอ านวย ความสะดวกทางการค้า (T F A) ภายใต้องค์การการค้าโลก เช่น ความเป็นมาของการจัดท าความตกลง รายละเอียดของความตกลง ข้อบทส าคัญที่จะท าให้กลไกการน าเข้า- ส่งออกมีความสะดวกมากขึ้น ตลอดจน ผลประโยชน์ที่จะได้รับ จากความตกลงดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยตื่นตัว เตรียมพร้อม เพื่อใช้ ประโยชน์ได้สูงสุดเมื่อความตกลงฯมีผลบังคับใช้ภายใต้องค์ก ารการค้าโลก โดยเชิญผู้แทน จากหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น ประมาณ ๔๐๐ คน 

21-23 มีนาคม 2558 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 21-23 มีนาคม 2558  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ณ ห้องประชุม หอการค้าแม่สอด จังหวัดตาก

20 - 29 มีนาคม 2558 ขอเชิญอบรมภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อธุรกิจและการสื่อสาร article

 ด้วยหอการค้าจังหวัดตากร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก ได้กาหนด จัดอบรมภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อธุรกิจและการสื่อสารทางการค้าให้กับสมาชิกหอการค้าจังหวัดตากและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 20-29 มีนาคม 2558 เวลา 18.00-21.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 หอการค้าจังหวัดตาก อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านความรู้และทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาพม่าเบื้องต้น เพื่อใช้การประกอบการค้าและเพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อเจรจาธุรกิจ และเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การท่องเที่ยว กับประเทศเมียนมาร์ได้ในอนาคตต่อไป

27 กุมภาพันธ์ 2558 สัมมนา หัวข้อ “เจาะตลาดเมียนมาร์ วางแผนการค้า ผ่าชะตาธุรกิจ”

 เรียนเชิญ  ร่วมการสัมมนาหัวข้อ เจาะตลาดเมียนมาร์ วางแผนการค้า ผ่าชะตาธุรกิจ

ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามพื้นที่ชายแดนเพื่อการใช้วัตถุดิบ

และส่งออกไปยังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องประชุม หอการค้า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

******************************************************************************************************

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น. ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรองรับ AEC

โดยคุณวรงค์ ยมาภัย ผู้จัดการโครงการ

09.30 – 09.45 น. รับประทานอาหารว่าง

09.45 – 12.00 น. โอกาสการค้าการลงทุน ในประเทศเมียนมาร์

โดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. ค้าขายอย่างไร ให้รวยและรุ่งในปีแพะด้วยหลักโหราศาสตร์

โดยซินแสภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล

16.00 น. ปิดการสัมมนา

***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.45 น. และ15.00น.

7 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า ปีที่ 16 article

                         ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานbมิตรภาพไทย พม่า  ปีที่ 16

                        ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                                   ปิดการรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2558 นี้เท่านั้น

 

เชิญร่วมเข้าฟังการสัมมนา ในหัวข้อ “เจาะกลยุทธ์การค้าชายแดน ค้าขายกับเมียนมาร์อย่างไร ให้รอด รวย รุ่ง”

 ด้วย หอการค้าจังหวัดตาก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ทางหอการค้า ฯ และ สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดการสัมมนากลุ่มผู้ประกอบการแม่สอด ในหัวข้อ “เจาะกลยุทธ์การค้าชายแดน ค้าขายกับเมียนมาร์อย่างไร ให้รอด รวย รุ่ง”  ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก (ชั้น 2) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เชิญร่วมสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสู่ aec
2 ธันวาคม 2557 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย สู่ตลาด AEC”

 ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการให้มีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ จึงได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย สู่ตลาด AEC” ในวันอังคารที่  2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา มาสอดฮิลล์  รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยให้มีการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

       การจักสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

-          แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากบัญชี ในการบริหารจัดการธุรกิจและกรณีตัวอย่าง

-          ความรู้ทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการร้านค้าและกรณีตัวอย่าง

-          ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

-          การบริหารจัดการร้านค้า สินค้าคงคลัง และเทคนิคการจัดการร้านค้าให้สวยงาน ทันสมัย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หอการค้าจังหวัดตากประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร้านค้าส่งค้าปลีกสมาชิกในพื้นที่ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย สู่ตลาด AEC” ในวันอังคารที่  2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา มาสอดฮิลล์  รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ไปยังสำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ โทร 0-2547-5957 หรือ e-mail : tradebsiness@dbd.go.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 จะขอบคุณยิ่ง

17 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอ "โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน" article

 17 พฤศจิกายน  2557 ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอ "โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน"   เวลา 9.00 - 10.00 น. ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

22 ตุลาคม 2557 ขอเชิญประชุม"แม่สอด Model โอกาสและผลกระทบของผู้ประกอบการในท้องถิ่น"

 22 ตุลาคม 2557  ขอเชิญประชุม"แม่สอด Model โอกาสและผลกระทบของผู้ประกอบการในท้องถิ่น"

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตาก

เวลา 9.00 - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

15 - 19 ตุลาคม 2557 ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย - เมียนมาร์

 ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย - เมียนมาร์


ร่วมสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนเพืือการเติบโตและก้าวสู่อนาคตไปพร้อมกัน

15 - 19 ตุลาคม 2557
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ศูนย์ OTOP) เทศบาลนครแม่สอด

16 ก.ย. 57 เชิญร่วม ระดมความคิดเห็น การพัฒนาแรงงานในพื้นที่ชายแดน จ.ตาก และ เมียวดี ประเทศเมียนม่า

 โครงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

หน้า 3/17
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.