ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


วิสัยทัศน์

หอการค้าจังหวัดตาก

                                                       THE TAK CHAMBER OF COMMERCE

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) :   ส่งเสริมการค้า  พัฒนาเศรษฐกิจ  สร้างคุณค่าชีวิต  คือภารกิจหอการค้า

พันธกิจ (Mission) :  1. ผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ

                                                2. ส่งเสริมการมีส่วนรวมของภาคประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

                                                3. มุ่งมั่งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจ

4. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในสถานที่ประกอบการ

                                                5. สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก

                                                6. สร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

 

นโยบาย เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน

 

หอการค้าจังหวัดตาก มีนโยบายและทิศทางการดำเนินงานดังนี้

ประการที่ 1           นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1           ส่งเสริมธุรกรรมที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น

1.2           เน้นการกระจายทรัพยากร ผลผลิต และรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

1.3           พัฒนาประสิทธิภาพด้านการผลิต คุณภาพผลผลิต โดยกำหนดพื้นที่และชนิดการผลิตตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่

1.4           ส่งเสริมการตลาด ความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตและบริการ และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าการผลิต

1.5           ส่งเสริมการสร้าง และจ้างงานในภูมิภาค

1.6           ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

ประการที่ 2           นโยบายด้านความร่วมมือกับองค์กรของรัฐและเอกชนอื่น

2.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหอการค้ากับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนอื่น

2.2 ร่วมมือและสนับสนุนภาครัฐในการจัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เป้าหมาย

2.3 สนับสนุนความร่วมมือด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การคมนาคม และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

2.4 ร่วมมือกับทุกองค์กร ทั้งในท้องถิ่นและส่วนกลาง เพื่อแก้ปัญหาและขจัดอุปสรรคด้านการค้าทั้งภายในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

 

ประการที่ 3           นโยบายด้านการพัฒนากรรมการและสมาชิก

3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ กรรมการ และสมาชิก เพื่อเพิ่มเอกภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของหอการค้า

                                3.2 ส่งเสริมการอบรม สัมมนา และเพิ่มความรู้แก่กรรมการ และสมาชิก

                                3.3 ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า และการลงทุน

3.4 แสดงทัศนะและข้อคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานอย่างอิสระโดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

 

ประการที่ 4           นโยบายด้านวิชาการและงานบริการ

                                4.1 ปรับปรุงและพัฒนาให้หอการค้า เป็นแหล่งข้อมูลด้านการค้า และการลงทุน

                                4.2 ส่งเสริมการสำรวจ ศึกษา และวิจัย เพื่อพัฒนาการลงทุน และพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย

                                4.3 สนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการจัดตั้งศูนย์ฝึกบุคลากร ด้านการบริหาร

4.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจอย่างกว้างขวาง

                                4.5 เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการติดต่อธุรกิจและการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง

4.6 เป็นที่พึงของสมาชิกในการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เช่น การเงิน การตลาด ความรู้วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.