ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


การรับสมัครเข้ารับการทดสอบเป็น "ผู้สอบบัญชัภาษีอากร" article

   

 

 

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง  การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ครั้งที่ 11 (2/2549)

 

………………………………………

  

          ด้วยกรมสรรพากรจะดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.98/2544 เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.146/2548 เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต  การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ตามมาตรา 3 สัตต  แห่งประมวลรัษฎากร  ลงวันที่  4  มีนาคม  พ.ศ. 2548 จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข  ในการยื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 11 (2/2549)  ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 คุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตร   ทางการบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าปริญญาดังกล่าว

                ผู้ยื่นคำขอเข้าทดสอบจะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้สำเร็จ  การศึกษาแล้ว โดยวันที่ที่อนุมัติจะต้องไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2549

                (2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

                (3) มีสัญชาติไทยหรือมีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศนั้นได้

                (4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

                (5) ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีเกี่ยวกับภาษีอากรหรือคดีอื่นที่อธิบดีเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                (6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                (7) ไม่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

 

          ข้อ 2 การยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                (1)  วันที่เปิดรับคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                       ผู้ประสงค์จะขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะต้อง       ยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ (บภ.01) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม  2549  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                (2)  วิธีการยื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                       ผู้ประสงค์จะขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะต้อง      ยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ (บภ.01) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th  เท่านั้น ภายในเวลาที่กำหนดตาม (1) และนำใบชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารในระบบ Teller Payment  ที่ออกจากระบบการยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ ไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ              

                       ผู้ที่ยื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรและชำระค่าธรรมเนียม การทดสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบแสดงวิชาที่ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานภายหลังจากที่ได้ชำระค่าธรรมเนียม 3 วันทำการ

  

          ข้อ 3 หลักฐานที่ต้องนำส่ง

                (1)  ผู้ยื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่สำเร็จการศึกษาภายในประเทศไม่ต้องนำส่งเอกสารหลักฐานใด ๆ ต่อกรมสรรพากรจนกว่าจะผ่านการทดสอบครบ 3 วิชา และเป็นผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                (2) ผู้ยื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้ารับการทดสอบครั้งแรก จะต้องนำส่งภาพถ่ายเอกสารอย่างละ 3 ชุด ดังต่อไปนี้ ทางไปรษณีย์ตอบรับไปที่ สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7  ถนนพหลโยธิน     เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และวงเล็บมุมซองว่า “ยื่นคำขอเข้าทดสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ

                         (ก) ปริญญาบัตร

                         (ข) ใบแสดงผลการศึกษารายวิชา (Transcript) ตลอดหลักสูตร

                         (ค) คู่มือการศึกษาตามหลักสูตรในปีที่เข้าศึกษา

                         เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตาม(ก) – (ค) ที่จะต้องนำส่งต่อกรมสรรพากร  ให้รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารทุกฉบับ

 

          ข้อ 4 เงื่อนไขในการยื่นคำขอเข้าทดสอบ

                (1) ผู้ยื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะต้องรับผิดชอบในการ ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศนี้  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ยื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร หรือถ้าภายหลังการสมัครสอบ กรมสรรพากรตรวจพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะถือว่าการสมัครสอบหรือผลการทดสอบนั้นเป็นโมฆะ  และจะไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                (2) ผู้ยื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะต้องตรวจสอบวิชาที่ต้องการเข้ารับการทดสอบให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ เนื่องจากกรมสรรพากรจะไม่อนุญาตให้ท่านเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกวิชาที่ท่านแสดงความประสงค์ไว้ได้ และหากยื่นคำขอเข้าทดสอบวิชาที่ได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาแล้ว กรมสรรพากรจะถือผลการทดสอบครั้งหลังเป็นเกณฑ์แทนผลการทดสอบครั้งก่อน  (ไม่ว่าท่านจะเข้าทดสอบในวิชานั้นหรือไม่ก็ตาม)

                (3) ผู้ยื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะต้องบันทึกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนตามแบบคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ถูกต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ท่านถืออยู่  มิฉะนั้น ท่านจะไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ

                (4) เมื่อท่านได้ชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบแล้ว กรมสรรพากรจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบให้

 

          ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ

                ผู้ขอเข้ารับการทดสอบต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการทดสอบวิชาละ  500 บาท

 

          ข้อ 6 เกณฑ์การตัดสิน

                ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ และสามารถสะสมผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่านได้ไม่เกิน 3 ปี  นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ 

                          

          ข้อ 7 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ

                กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในวันที่  25  สิงหาคม 2549    โดยผู้ขอเข้ารับการทดสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร  (www.rd.go.th)   หรือที่ชั้นล่างอาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

          ข้อ 8 ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ทำการทดสอบ และข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบ

                ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ทำการทดสอบ และข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้                                          

                หากผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรทุจริตในการทดสอบหรือ   ฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่แนบท้ายประกาศนี้ ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบ

                (1) กรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรทุจริตในการทดสอบตามที่กำหนดไว้ตาม 2 ของข้อปฏิบัติในการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบในครั้งที่ทุจริตและถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบตลอดไป

                (2) กรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ตาม 3 ของข้อปฏิบัติในการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ  ในครั้งที่ฝ่าฝืน และจะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว

 

          ข้อ 9 วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ

 

 

วัน/เวลา

วิชา

สถานที่ทดสอบ

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2549

เวลา 9.00-12.00 น.

การบัญชี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันอาทิตย์ที่  10 กันยายน 2549

เวลา 9.00-12.00 น.

การสอบบัญชี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เวลา 13.00-16.00 น.

ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

          ข้อ 10 การประกาศผลการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                กรมสรรพากรจะประกาศผลการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 11 (2/2549) ในวันที่  30  ธันวาคม 2549    โดยผู้ขอเข้ารับการทดสอบสามารถตรวจสอบผลการทดสอบได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร  (www.rd.go.th)  หรือที่ชั้นล่างอาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

          จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

 

                                                                                ประกาศ  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม พ.ศ. 2549       

                                                     

 

 

                                                                                                 สาธิต  รังคสิริ

                                                                                             (นายสาธิต  รังคสิริ)

                                                                                     รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

                                                                                              อธิบดีกรมสรรพากร

 

 

******************************

 

ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ทำการทดสอบ ครั้งที่ 11 (2/2549)

 

1.  วิชาการบัญชี   ทดสอบความรู้การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยครอบคลุมในเรื่องแม่บทการบัญชี  การบันทึกบัญชี  การจัดทำงบการเงินตามประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ลงวันที่  14  กันยายน  พ.ศ.2544  การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย  การบัญชีต้นทุนผลิตสินค้า  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้ใช้เฉพาะบริษัทมหาชน

 

2. วิชาการสอบบัญชี   ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชีตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและการรายงานสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร โดยครอบคลุมถึงหลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการรวบรวมหลักฐาน หลักพื้นฐานของการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง เทคนิคต่าง ๆ    ที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ   แนวการตรวจสอบ  การสอบทานและการควบคุมงานสอบบัญชี  จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี 

 

3.  วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร  และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย    ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ         

 

      (1) ประมวลรัษฎากร  ในส่วนที่เกี่ยวกับการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ หน้าที่เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ  การนำส่งภาษี การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การจัดทำรายงานและบัญชีพิเศษตามประมวลรัษฎากร รวมถึงประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร

      (2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  ประกาศและคำสั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

 

 

******************************

 

วิธียื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

1.  ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ (บภ.01) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

     1.1 เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th 

     1.2 คลิกเลือกหัวข้อ “ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี” และคลิกหัวข้อ “ยื่นแบบ” แล้วคลิกเลือก “คำขอเข้าทดสอบ (บภ.01)”                                   

     1.3 บันทึกชื่อ-ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของท่าน แล้วคลิก “ตกลง”

     1.4 หน้าจอจะแสดง “ข้อตกลงในการยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต”  เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงดังกล่าวแล้วให้คลิก “ตกลง” 

     1.5 หน้าจอจะแสดงแบบ บภ.01 ดังนี้

            1.5.1 กรณีเป็นผู้สมัครรายเก่า หน้าจอจะแสดงข้อมูลเดิมที่ท่านเคยสมัครไว้แล้ว ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ต้องการได้                                                                              

            1.5.2 กรณีเป็นผู้สมัครรายใหม่ ให้บันทึกข้อมูลในหน้าจอแบบ บภ.01 ให้ถูกต้องครบถ้วน

     1.6 เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ตกลง” หน้าจอจะปรากฏแบบ บภ.01 ตามที่ท่านได้บันทึก

      ข้อมูลไว้ เพื่อให้ตรวจสอบอีกครั้ง 

            1.6.1 กรณีถูกต้อง ให้คลิก  “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการยื่นแบบฯ 

            1.6.2 กรณีต้องการแก้ไขรายการข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้ว ให้คลิก “ย้อนกลับ” เพื่อกลับไปแก้ไขรายการข้อมูลให้ถูกต้องก่อน เมื่อตรวจสอบจนเป็นที่แน่ใจแล้วว่าถูกต้อง ให้คลิก  “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการยื่นแบบฯ

     1.7 หน้าจอจะปรากฏข้อความ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตามแบบคำขอเข้าทดสอบดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” ให้คลิก “OK” 

     1.8 หน้าจอจะปรากฏ “ใบชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารใน ระบบ Teller Payment” ให้ท่านสั่งพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมฯ และนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เป็นอันเสร็จสิ้นการเข้าระบบการยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ

             

2. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบ

 

     เมื่อทำรายการยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ (บภ.01) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารในระบบ Teller Payment ที่ออกจากระบบการยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ นำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ ซึ่งท่านจะได้รับสำเนาใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการจากธนาคารเป็นหลักฐาน

 

3. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และใบแสดงวิชาที่ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

     ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเรียกดูแบบคำขอเข้าทดสอบ(บภ.01)  ใบชำระค่าธรรมเนียมฯ ใบเสร็จรับเงินและใบแสดงวิชาที่ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสั่งพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร ภายหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียม 3 วันทำการ ดังนี้

     3.1 เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th 

     3.2 คลิกเลือกหัวข้อ “ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี” และคลิกหัวข้อ  “ยื่นแบบ” แล้วคลิกเลือก “สถานะการยื่นแบบฯ/พิมพ์ใบเสร็จ”

     3.3 บันทึกชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของท่าน แล้วคลิก “ตกลง”

     3.4 หน้าจอจะปรากฏสถานะการยื่นแบบฯ ซึ่งท่านสามารถสั่งพิมพ์แบบ บภ.01 ใบชำระค่าธรรมเนียมฯ หรือใบเสร็จรับเงินและใบแสดงวิชาฯ ได้ในหน้าจอนี้

 

4. หลักฐานที่ต้องนำส่ง

 

     4.1 ผู้ขอเข้ารับการทดสอบที่สำเร็จการศึกษาภายในประเทศ ไม่ต้องนำส่งเอกสารหลักฐานใด ๆ ต่อกรมสรรพากรจนกว่าจะผ่านการทดสอบครบ 3 วิชา และเป็นผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

     4.2 ผู้ขอเข้ารับการทดสอบที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้ารับการทดสอบครั้งแรกจะต้องนำส่งภาพถ่ายเอกสารอย่างละ 3 ชุด ดังต่อไปนี้

            4.2.1 ปริญญาบัตร

            4.2.2 ใบแสดงผลการศึกษารายวิชา (Transcript) ตลอดหลักสูตร

            4.2.3 คู่มือการศึกษาตามหลักสูตรในปีที่เข้าศึกษา

     เอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอเข้ารับการทดสอบต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับลงในเอกสารข้างต้น บรรจุซองจดหมาย วงเล็บมุมซองว่า “ยื่นคำขอเข้าทดสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” และนำส่งภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ โดยกรมสรรพากรจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นสำคัญ และส่งไปยัง

 

 

    สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร    

เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7  ถนนพหลโยธิน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

หมายเหตุ 

          1. ผู้ยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะสามารถเข้าระบบ เพื่อยื่นแบบคำขอฯ ได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้น ก่อนการคลิก “ตกลง” ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน 

          2. กรณีต้องการขอแก้ไขชื่อ  ชื่อสกุล หรือเลขประจำตัวประชาชนที่ได้บันทึกไว้แล้วตามแบบ บภ.01 ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขด้วยแบบ บภ.03 ทางอินเทอร์เน็ต ก่อนวันเข้าทดสอบ

          3. หากท่านมีปัญหาในการสมัคร ท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 

0-2272-9170  ในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น.

 

 

******************************

 

 

ข้อปฏิบัติในการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 11 (2/2549)

 

 

1. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือระบุอยู่ไปในวันทดสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเลขประจำตัวประชาชนในเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลการยื่นแบบ บภ.01 กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการทดสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ

2. ห้ามนำเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอบในวิชานั้นเข้าห้องสอบเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการทดสอบ และไม่ได้รับการตรวจข้อสอบในครั้งที่ทุจริต และถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบตลอดไป

3. ห้ามนำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ สมุดคำตอบ และเอกสารอื่นใด และคัดลอกแบบทดสอบ ออกจากห้องสอบ รวมถึง ห้ามเปิดสัญญาณเครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในห้องสอบ (ให้นำไว้ใต้ที่นั่งสอบ) หากฝ่าฝืนจะถือว่าทำการทุจริตในการทดสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบในครั้งที่ฝ่าฝืนและจะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบเป็นเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้      

4. การแต่งกาย ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ

     (1) ผู้หญิงให้สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกงทรงสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น รัดส้น หรือส้นสูง                                                  

     (2) ผู้ชายให้สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น

5. การเดินทางถึงสถานที่ทดสอบ

     (1) ผู้เข้ารับการทดสอบควรไปถึงสถานที่ทดสอบก่อนเวลาทดสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

     (2) ผู้เข้ารับการทดสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเริ่มทดสอบวิชาใดไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทดสอบในวิชานั้น

     (3) เมื่อไปถึงสถานที่ทดสอบให้ตรวจดูผังที่นั่งสอบที่ป้ายประกาศ และผังที่นั่งสอบที่ติดไว้ที่หน้าห้องสอบว่าสอบที่ห้องใด ชั้นใด ตึกใด  ถ้าไปผิดสถานที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

6. ห้ามนำเครื่องคำนวณเลขที่มีขีดความสามารถเกินกว่าการคำนวณเลขเข้าห้องสอบ (อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณเลขที่มีขีดความสามารถในการบวก ลบ คูณ หาร  ถอดรูท และคิดเปอร์เซ็นต์เท่านั้น)    

7. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการทดสอบ ให้ติดต่อกองกลางประจำอาคารทดสอบนั้นๆ ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ

8.  อุปกรณ์การสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องจัดเตรียม ดินสอดำ 2B ยางลบ ปากกาหมึกสีน้ำเงิน และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทดสอบ  มาให้พร้อม   

9. เมื่อเข้านั่งในห้องสอบและก่อนลงมือทำข้อสอบ

     (1) วางบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐบนโต๊ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ

     (2) กรอกรายละเอียดในกระดาษคำตอบปรนัย และปกสมุดคำตอบตามที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

          - กระดาษคำตอบปรนัย ให้กรอกข้อความลงในช่องว่างที่กำหนดด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงินหรือดินสอดำ2B และใช้ดินสอดำ 2B ระบายในวงกลมของเลขประจำตัวสอบ แถว ที่นั่งสอบ รหัสแบบทดสอบ โดยเริ่มจากช่องซ้ายสุดของกระดาษคำตอบ

          - สมุดคำตอบอัตนัย ให้กรอกข้อความลงในช่องว่างที่กำหนดไว้บนปกสมุดคำตอบด้านซ้ายมือด้วย ปากกาหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น  และห้ามเขียนคำตอบบนปกสมุด 

          - หากไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น จะไม่ตรวจกระดาษคำตอบของท่าน

     (3) ลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการทดสอบในบัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการทดสอบที่เจ้าหน้าที่กำหนด

10.  การทำข้อสอบ

     (1) ข้อสอบปรนัยที่มีกระดาษคำตอบให้ระบายคำตอบในวงกลมด้วยดินสอดำ 2B

     (2) ข้อสอบอัตนัยที่กำหนดให้ตอบในสมุดคำตอบ ให้เขียนคำตอบแต่ละข้อในสมุดคำตอบแต่ละเล่มตามสีที่กำหนดด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น และห้ามฉีกกระดาษคำตอบออกจากเล่ม

     (3) ห้ามเขียนชื่อ นามสกุล หรือทำเครื่องหมายใด ๆ ลงในกระดาษคำตอบหรือสมุดคำตอบ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ให้

     (4) หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม (2) - (3) กรรมการจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบของท่าน               

11. การส่งกระดาษคำตอบและสมุดคำตอบ

     (1) ยกมือให้สัญญาณเพื่อส่งกระดาษคำตอบ สมุดคำตอบ แบบทดสอบให้แก่เจ้าหน้าที่ และรออยู่ที่โต๊ะจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเก็บเอกสารดังกล่าวพร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อส่งเอกสารก่อนออกจากห้องสอบ

     (2) เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดเขียนคำตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

 

 

 หมายเหตุ  ให้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่แจ้งต่อกรมสรรพากรให้ถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้ยี่นคำร้องขอแก้ไขตาม แบบ บภ.03 ทางอินเทอร์เน็ต หรือหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่ โทร. 0-2272-8188 ในวันและเวลาราชการก่อนวันเข้าทดสอบ

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสัมมนา “ATA Carnet Passport of the Goods” วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.00น. ณ Activity Hall ชั้น 1 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ภายใต้แนวคิด !!บริหารความเสี่ยง เรื่องใกล้ตัว...สู่ความสำเร็จธุรกิจ!! หัวข้อ “รู้เท่าทัน...ป้องกันความเสี่ยง การเงินยุคดิจิทัล สำหรับ SMEs”
เชิญเข้าร่วมการใช้ระบบเชื่อมโยงธุรกิจผ่านการสร้างแพลทฟอร์ม T-GoodTech
27 มิ.ย. 2561 เชิญอบรมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ว่าด้วยสินค้าควบคุม โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง
เชิญร่วมสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร
19 ธ.ค. 60 เชิญฟังการสัมมนาประโยชน์ความรู้ทางภาษี
รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่น2/2561
เรียนเชิญร่วมลงทุนผลิตไฟฟ้าขายให้รัฐบาล
เชิญฟังการเสวนา เรื่อง “ตาก ศูนย์กลางแห่งโอกาส ประตูขุมทรัพย์สู่อาเซียน” ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560
สิ้นเชื่อกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ
โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว
โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐาน เศรษฐกิจยุคใหม่ ครั้งที่1-5
โครงการฝึกอบรม”เ รียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก (Express Exporter)” รุ่นที่2-6
โครงการ Open House for Sport City in Buriram 2017
27-29 กรกฎาคม 2560 คลินิกนักลงทุน Tak SEZ Investment Fair 2017 article
27 ก.ค. 2560 เชิญสัมมนา "เส้นทาง East-West Economic Corridor (ด้านตะวันตก) เชื่อมเศรษฐกิจไทยสู่ การค้าเสรี"
มหกรรมงานธงฟ้า จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬาตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
“กิน ช็อป เที่ยว” ภายใต้โครงการ Thailand Shopping & Dining Paradise 2017 ในช่วง Green Season ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน–31 กรกฎาคม 2560
5 มิ.ย. 60 ขอเชิญร่วมงาน Godung clearance Sale ครั้งที่ 2
19 พฤษภาคม 2560 สัมมนา 2 ชาติไทย-เมียนมา ในหัวข้อ "บุกแม่สอด - เมียวดี เจาะตลาดเมียนมา จีน อินเดีย article
คอร์สอบรมผู้ประกอบการ SMEs หลักสูตร“การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดพม่า
ขอเชิญสมัครเข้ารับการวินิจฉัยธุรกิจและปรึกษาแนะนำเชิงลึกโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 หอการค้าจังหวัดตาก
ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2017
จังหวัดตาก ขอเชิญเที่ยวงาน “ตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช article
เชิญร่วมงาน “Cambodia-Thailand Trade Fair 2016”
อยากมีแผนธุรกิจ100 ล้าน ร่วมกับเรา SMEs 100 ล้าน
เชิญ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
เชิญเข้าร่วมโครงการ Innovative Packaging for SME
“คืนความสุขให้คนพิเศษ” สิงหา...เที่ยวตาก รับรางวัลกับ ททท. สำนักงานตาก article
15 กรกฎาคม 2559 สัมมนา“ลู่ทางการค้าชายแดนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” article
17 - 19 มิถุนายน 2559 “กิจกรรมจักรยานเขื่อนพ่อ สู่เขื่อนแม่” เส้นทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก – เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ article
จังหวัดตากขอเชิญร่วมปั่นจักรยานตามรอยประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช article
เรียนเชิญสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
11 มี.ค. 2559 สัมมนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด : ประตูสู่เมียนมาร์
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมกิจกรรม “แอ๋วเหนือม๋วนไจ๋ ก้าวไกลสู่ AEC” article
24 กุมภาพันธ์ 2559 สัมมมา พิชิตตลาดเมียนมาร์ สร้างพันธมิตรเศรษฐกิจชายแดน” article
13 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2016 article
24 ธ.ค. 58สัมมนา สิทธิประโยชน์ บีโอไอ ตามนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.ตาก
20 ต.ค. 58การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพ ด้วยจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสที่ห้ามรอช้า” ครั้งที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก
31 ต.ค. ถึง 29 พ.ย. 58 อบรมหลักสูตร “ตัวแทนออกของ มาตรฐานศุลกากร” แม่สอด (ชิปปิ้ง)
29 – 30 สิงหาคม 2558 จักรยานเขื่อนภูมิพลภูเขานานาชาติ ครั้งที่14 article
15 ก.ค. 58 เชิญร่วม สัมมนา โครงการส่งเสริม SMEs รองรับตลาดการค้าชายแดน
30 มิ.ย. 58 ฟรีสัมมนา“ขยายช่องทางธุรกิจสู่ตลาดนานาชาติผ่านฮ่องกง”
18-23 พฤภาคม 2558 ขอเชิญอบรม เรื่องกลยุทธ์การค้าชายแดน สู่ประชาคมอาเซียน AEC article
30 พฤษภาคม 2558 ร่วมปั่นจักรยานคล้องย่าม สร้างบารมีไหว้พระ 9 วัด 2 แผ่นดิน ไทย – เมียนมาร์ (แม่สอด-เมียวดี)
8 พฤษภาคม 2558 สัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานชมวิถีไทย ชิมอาหารพื้นเมืองตาก- อุตรดิตถ์ เส้นทางเขื่อนพ่อ – เขื่อนแม่ 2 – 4 พฤษภาคม 2558 article
จันทร์ที่ 30 มี.ค.58 เชิญสัมมนา เรื่อง “ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า Agreement on Trade Facilitation (TFA): ลู่ทางและโอกาสการพัฒนาศักยภาพการค้าไทย
21-23 มีนาคม 2558 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
20 - 29 มีนาคม 2558 ขอเชิญอบรมภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อธุรกิจและการสื่อสาร article
27 กุมภาพันธ์ 2558 สัมมนา หัวข้อ “เจาะตลาดเมียนมาร์ วางแผนการค้า ผ่าชะตาธุรกิจ”
7 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า ปีที่ 16 article
เชิญร่วมเข้าฟังการสัมมนา ในหัวข้อ “เจาะกลยุทธ์การค้าชายแดน ค้าขายกับเมียนมาร์อย่างไร ให้รอด รวย รุ่ง”
เชิญร่วมสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสู่ aec
2 ธันวาคม 2557 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย สู่ตลาด AEC”
17 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอ "โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน" article
22 ตุลาคม 2557 ขอเชิญประชุม"แม่สอด Model โอกาสและผลกระทบของผู้ประกอบการในท้องถิ่น"
15 - 19 ตุลาคม 2557 ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย - เมียนมาร์
16 ก.ย. 57 เชิญร่วม ระดมความคิดเห็น การพัฒนาแรงงานในพื้นที่ชายแดน จ.ตาก และ เมียวดี ประเทศเมียนม่า
26 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. ประชุมระดมความคิดเห็น พิชิตการค้าชายแดน article
SMEs วิธีทำเงิน article
SME Webinar สัมมนาออนไลน์ "รู้รอบเรื่องภาษี"
27 มีนาคม 2557 หอการค้าจังหวัดตาก ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 article
23 มีนาคม 2557 โรตารีแม่สอด – เมืองฉอด มินิฮาล์ฟมาราธอน ร่วมใจโรตารี เปลี่ยนสิ่งดีๆ แก่ชีวิต article
22 กุมภาพันธ์ 2557 ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์ 2014 ปีที่ 15
20 พฤศจิกายน 2556 เชิญร่วมงานเสวนา เรื่อง "เข้าถึงผู้บริโภค 30 ล่้านคนในสหภาพพม่า" article
12 พฤศจิกายน 2556 เชิญ ร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมใน เขตเศรษฐกิจชายแดน article
จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “ทีลอซูเกมส์”ครั้งที่ 30 article
30 กันยายน 2556 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "แนวโน้มการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น"
25 กันยายน 2556 ขอร่วมเชิญสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
19 กย. 56 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและร่วมแสดงความคิดเห็น การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor)
ตาก- พม่าจัดพิธีเปิดให้บริการตรวจลงตราวีซ่าที่ด่านพรมแดนเมียวดี ติดสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามลำน้ำเมย
19 ก.ย. 56 ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง เจาะตลาด ขยายโอกาสสินค้าไทยด้วยสิทธิพิเศษทางการค้า article
ขอเชิญร่วมงาน Thailand Competitiven Conferrnce 2013
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงชนะเสิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่1 ประจำปี 2556
ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเข้า่ร่วมประกวดผลงาน ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง " สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ FTA : อาเซียน/จีน : แต้มต่อและโอกาสทางการค้าของไทย"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง 6 ประเทศตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ( East-West Economic Corridor : EWEC ) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติ และส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา Myanmar Economics Growth
ขอเชิญเข้าร่วม " โครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2556 "
วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2556 สำรองที่นั่งด่วน ฟรี รอบรู้ เจาะลึกการค้าระหว่างประเทศ ภาคปฏิบัติกับ OSEC
เชิญร่วมรับฟังการบรรยายธรรมพุทธวจร
การจัดประชุมกลุ่มย่อย โครงการจัดทำยุทธศาสาตร์อุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ฝั่งตะวันตกตามแนวพื้นที่เศษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ( East-West Economic Corridor )
เชิณเข้าร่วมโครงการ " ร่วมสัมมนาพิษณุโลก 2020 ปิดประตูอาเซียน "
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเชื่องโยงการค้า/เจราจา ( Road Show/Business Matching )
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ณ สาธารรัฐประชาชนจีน
ขอเชิญร่วมสัมมนากิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดต่างประเทศ ( ตลาดญี่ปุ่นและตลาดอินโดนีเซีย )
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดลำพูน
เชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ สู่ AEC หลักสูตร Business Roadmap เปิดแนวรุกสู่ Aec
โครงการสัมมานาทางวิชาการ หัวข้อ "การส่งเสริมการอ่านข่าวสารและวรรณกรรมเพื่อนบ้าน กลุ่ม CLMV"
เชิญร่วมสัมมนา ผู้ประกอบการก้าวไกลไปกับ E-commerce
เชิญร่วม อบรมหลักสูตร ศิลปะการพูดและการสร้างความมั่นใจในตน
เชิญอบรม Social Media Technology
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี ๒๕๕๕”
เชิญร่วมสัมมนาเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองคู่แฝด แม่สอด-เมียวดี
20 กันยายน 2555 เชิญร่วมการสัมมนา ส่งเสริมการลงทุนไทยใน clmv
ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า EWEC International Exhibition-Danang 2012
เชิญเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออกและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2555
ประชาสัมพันธ์คาราวานรถยนต์ 5 ประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน-พม่า
เชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "The U.S. GSP : Opportuntites for Thai Exporters"
โครงการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อการส่งออก (๗๗ สินค้าจากรากหญ้าสู่สากล)
บจก. บีบี แอนด์ ซัน โกลเบิ้บ เทรด ดิ่ง รับสมัครพนักงาน
โครงการอบรมหอการค้าไทย ประจำเดือน มีนาคม 2555
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 8 มีนาคม 2555 ESCC ENERGY News Today March 8th 2012
หอการค้าจังหวัดตากเชิญร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC ประจำปี 55
เชิญร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ประจำปี 2555
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ESCC ENERGY News Today December 26th 2011
เฉลิมฉลองสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ( 26 มกราคม 2555)
ประชาสัมพันธ์ สัมมนา 2 ชาติไทย-เมียนมา ในหัวข้อ "บุกแม่สอด - เมียวดี เจาะตลาดเมียนมา จีน อินเดีย
มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย - พม่า ครั้งที่ 13 กับหอการค้าจังหวัดตาก เส้นทางแม่สอด-เมียวดี
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ESCC ENERGY News Today December 19th 2011
เชิญประชุม GMS Business and Investment Conference 2011 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2554 ณ กรุงเนปิดอห์ สหภาพพม่า
หอการค้าไทย ยืนยันเดินหน้าจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ที่ระยอง
เชิญเที่ยวงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2554
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของหอการค้าไทย
เชิญเที่ยวงาน หอการค้าแฟร์ และเทศกาลอาหารปิ้งย่าง ณ เมืองโคราช
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ASEAN Business Forum 2011
การหักค่าใช้จ่ายการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 1.5 เท่า
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2555
ขอเชิญเที่ยวงาน หอการค้าแพร่แฟร์ 2011
บ.โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จำกัด รับสมัครพนักงาน
หอการค้าตาก เชิญร่วมงานสัมมนาเขตเศรษฐกิจแม่สอด โอกาสการค้า การลงทุนและท่องเที่ยวไทย
ข่าวด้านพลังงาน จากศูนย์ที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน ประจำเดือนสิงหาคม 54
เชิญร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางการค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชา
เชิญสมาชิกหอการค้าตาก ร่วมออกงานแสดงสินค้างาน มหกรรมสินค้านานาชาติสี่แยกอินโ​ดจีน ฟรี
ข่าวสารงานว่างประจำภาคเหนือ อัปเดต 2554
บริษัทแคนหยง รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประจำเดือนพฤษภาคม 2554 โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "เส้นทางโลจิสติกส์ไทยสู่แดนมังกร
ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมพลังพิทักษ์ป่าปกป้องโลก ครั้งที่6
แนะนำเว็ปไซต์ THAIPOSITION.COM
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในประเทศญี่ปุ่น
เชิญร่วมสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน 4-5 มีนาคม 2554 ณ จังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์ข่าวศูนย์พัฒนาแรงงาน จ.ตาก
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
เชิญร่วมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2554
ประชาสัมพันธ์ข่าวจากศูนย์ที่ปรึกษาการประหยัดพลังงานหอการค้าไทย
ปฏิทินอบรม/สัมมนา สำหรับผู้ลงทุน ประจำปี 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 18 มกราคม 2554
ประชาสัมพันธ์ธนาคารกสิกรไทยแจ้งเตือน! เว็บไซต์ปลอม K-Cyber Banking
ประชาสัมพันธ์ข่าวพลังงานจากศูนย์ประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการค้าภายใน
โอกาสครั้งสำคัญ! ขอเชิญเยาวชนและประชาชนทั่วไป
เชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2554 วันที่ 18-21 มกราคม 2554
“Gift Festa 2011” เทศกาลปีใหม่สไตล์อิตาลี ที่ซีคอนสแควร์
ขอเชิญเที่ยวงานเที่ยวล่องแพพะโต๊ะ เชิงอนุรักษ์ 2554
สสว.เปิดเวทีเตือนภัยเอสเอ็มอี รับมือแนวโน้มปี 2554
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ
เชิญร่วมโครงการอบรม ของหอการค้าไทย ในเดือน ธันวาคม กำหนดจัดอบรมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Food Conference 2011 and Ingredint 2011
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ ถิ่นกำเนิดสินค้าและมาตรการปกป้อง ต้องรู้”
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการITAP
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแรงงานภาคเหนือ
เชิญร่วมงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นานาชาติ (Thailand international Creative Economy Forum )
เชิญร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 วันที่ 26-28 พ.ย. 53 ณ จังหวัดขอนแก่น
เชิญเที่ยวงานอินโด-ไชน่า 2010 แฟร์ พิษณุโลก
เชิญร่วมสมัครเข้าประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2553 ในงานลอยกระทงสองแผ่นดิน
เชิญร่วมงานเกียรติยศ ฉลองครบรอบ 30 ปี หอการค้านครราชสีมา
ศูนย๋พํฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตากประกาศรับสมัครผู้รับการฝึกอาชีพ
เชิญร่วมโครงการเถ้าแก่ติดดาว ปีสอง
เชิญร่วมสัมมนาเรื่อง การประกอบธุรกิจการค้า การลงทุน ในกัมพูชา อย่างรู้จริง
เชิญร่วมงานและออกบูท งานBBQ Festival @ Korat 2010
เชิญร่วมแข่งขันกลอฟ TCC AND BOT Golf Chalenge 2010
เชิญร่วมงาน SME s ไทยเข้มแข็ง 2010 จังหวัดสงขลา
เชิญร่วมงานเชียงใหม่แบรนด์ "วิถีล้านนา เบิกฟ้าอันดามัน" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-3 ส.ค. 2553
เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูดและสร้างความมั่นใจในตน
ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน"เปิดโลกอุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา เทิดไท้องค์ราชินี"
ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้ามหกรรมอุตสาหกรรม 2010 แฟร์
การสัมมนาเรื่อง โอกาสขยายตลาดเพื่อเปิดการค้าเสรีเข้าสู่ AEC
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการหอการค้าไทย ประจำเดือนมิถุนายน
9 - 13 ก.ค. 53 นครพนมประตูสู่หนานหนิง ทัวร์สำรวจเส้นทางขนส่ง- การค้า- การท่องเที่ยว (ไทย - ลาว - เวียดนาม - จีน)
เชิญร่วมสัมมนาโอกาสและลู่ทางการลงทุนของไทยในสหภาพพม่า
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร ภาคพิเศษ
ประกาศกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือก ณ วันที่ 22 มี.ค. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม
ประชาสัมพันธ์โครงการ"เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" article
ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) article
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
St.Stephen's เขาใหญ่มอบสิทธิพิเศษค่าย English article
กรมการค้าภายในจ.ตากประกาศเกณฑ์อลางอ้างอิงข้าวเปลือก
ม.นเรศวรเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดโครงการอบรมภาษาพม่าครั้งที่ 11
ขอความร่วมมือแจ้งข่าวสารจัดหาผู้แทนจำหน่าย
กรมแรงงานเชิญร่วมสัมครงาน
หอไทยเชิญร่วมอบรมโครงการ
เชิญร่วมงานหอการค้า ฟู๊ดแฟร์ 2553
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก ประกาศกำหนดเกกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือก
มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย - พม่า ครั้งที่ 11 กับหอการค้า
หอการค้าแห่งประเทศไทยเชิญอบรม
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเปิดรับสมัคร
หอการค้าจังหวัดตากเปิดหลักสูตรอบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเชิญร่วทดูงานประเทศเยอรมนี
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP)
ขอเชิญอบรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ article
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร ภาคพิเศษ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก ให้บริการขอคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
หอการค้าไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ
หอการค้าแห่งประเทศไทยเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม article
เรียนเชิญร่วมสัมมนา "ภาษีการตลาด" และ "กฎแหล่งกำเนิดสินค้า" article
เชิญฟังบรรยาย"การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน"
ขอเชิญร่วมเสวนากับพัฒนาการบูรณาการ
ขอเขิญชมงาน วันพริกกระเหรี่ยงท่าสองยาง 52-53
Motor Expo 2009 TAK
หอไทยเชิญร่วมงานประชุมหอไทยทั่วประเทศที่เขียงใหม่
ขอเชิญร่วมเดินทาง สำรวจสภาพและโอกาสการค้าการลงทุนในพม่า
ชอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "พลังขับเตลื่อน SMEs ในวาระเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
ททท.เชิญเที่ยวทะเล ชมวัง นั่งเรือล่องเจ้าพระยา
หอไทยเชิญอบรม
ข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ
งานเทศกาลอาหารย่าง ที่โคราช ครั้งที่ 4 article
เสนอส่วนลดและราคาพิเศษสำหรับหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจและคนไทย
กรมการค้าภายในขอใกกับดูแลการจำหน่ายข้าวเปลือก
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวจ.แม่ฮ่องสอน article
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ Worshop สัญจรโลจิสติกส์ภายในองค์กร
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "สหกิจศึกษาและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการดำเนินงานสหกิจฯ" article
ขอเชิญฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ต้อนรับลมหนาวที่โรงแรมดุสิตธานี
เชิญอบรม "พลังจิตขั้นพื้นฐาน"
หอฯเลยจัดคาราวานรถยนตร์ 3 ประเทศ
ข้อตกลงความร่วมมือสร้างโอกาศเข้สู่ที่ดินทำกิน
เชิญชมงาน Food & Hotel 2009
เชิญทำบุญทอดผ่าป่า "ต้นปาล์ม" article
หอการค้าไทยเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างบุคลิกภาพนักบริการมือใหม่ article
เอกชนตากบูมตลาดอัญมณีสู่เวิลด์คลาส
เชิญฝึกอบรม หลักสูตรการใช้โปรแกรม Minitap 14 ในการวิเคราะห์ขบวนการจัดการด้าน โลจิสต์ติก แอนด์ ซัพพลายเชน
ประชาสัมพันธ์ระบบบริการสายด่วนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) article
สัมมนาเรื่อง "ทิศทางการค้าอัญมณีจังหวัดตาก" article
เรื่อง การเปิดศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาการปล่อยสินเชื่อ article
รัฐหนุน มศว ตั้งโพธิวิชชาลัย จ.ตาก article
ขอเชิญชวนร่วม "สำรวจเส้นทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว : ไทย - พม่า" article
เชิญ สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ New Entrepreneurs Creation- NEC
งานประชุมวิชาการ และแสดงนิทรรศการ เทคโนโลยี กาซ์ธรรมชาติสำหรับยายนต์ ครั้งที่ 2
เชิญพบกับงานลำปางมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 7
ขอเชิญ อบรม "การเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ"
ขอเชิญอบรม "Good to Great Personality for Work Smart"
ขอเชิญ อบรม "12 ทักษะสู่ผู้จัดการมืออาชีพ"
ขอเชิญ อบรม "มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร"
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในงาน World Smart SMEs 2007
รับสมัครสมาชิกเครือข่ายศูนย์ปรึกษาประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัด
ขอเชิญร่วมเดินทางกับคณะหอการค้าจังหวัดเชียงราย สำรวจลู่ทางการค้า
ประกาศ การควบคุมและการตรวจสอบฉลากรถยนต์ใช้แล้ว
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหอการค้าไทยประจำเดือน ตุลาคม 2550
โครงการอบรมหอการค้าไทย และสัมมนาเรื่องอาวีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในภาคเกษตร article
เชิญชมงานแสดงสินค้าของโลกมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย Word of Muslim Where Halal and Scienc Meet 7-9 September 2007
เชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าTHAIFEX - World of Food ASIA 2008
เชิญสมัครร่วมโครงการสมัครสมาชิก สสว.และกิจกรรมสิทธิประัโยชน์
เชิญร่วมงานแสดงสินค้า IFHS International Food and Hospitality Show 2007 วันที่ 5-8 ก.ย. 2550
เชิญร่วมคาราวานรถยนต์ ไทย - ลาว - จีน ( 6 วัน ) เลย - หลวงพระบาง -สิบสองปันนา 20-26 ตุลาคม 2550
ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)
งานเปิดโลกอุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา 11 - 13 ส.ค. 50
เชิญสั่งจองจาตุคามรามเทพได้ที่หอการค้าพิษณุโลก รุ่น สองราชันดำ มหาเศรษฐี
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษานักเรียนยากไร้ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม article
สัมมนาเรื่อง อุปสรรค-ทางออกและอนาคตของการค้าชายแดนไทย-พม่า(16มิ.ย.2550) article
โครงอบรมของหอการค้าไทย (พ.ค. 50 ) คริก
การอบรมสัญจรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจไทย article
เทคนิคการฝึกอบรมและการบริหารการขายที่เป็นเลิศ article
งานแสดงสินค้า การแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์นานาชาติ(ProPak Asia 2007)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 article
TMA DAY 2007 article
ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Exhibition 2007 ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน article
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตร ผู้นำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 4
งานแสดงสินค้า E5 The Energy Series 2007 article
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ณ. อ. แม่สอด จ.ตาก article
วอร์เรน-เกตส์ ผู้ปลุกกระแส ยิ่งรวย ยิ่งให้ article
เปลี่ยนไอเดีย เป็น "ความสำเร็จ" article
ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ เทศบาลนครแม่สอด
สมัครปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 20 ในวันเสาร์ที่ 16 ก.พ.2562
เรียนเชิญสมาชิกหอการค้าจั
ขอเชิญร่วมการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา สิทธิประโยชน์ทางการค้าของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มอาเซียน จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
กำหนดการจัดอบรมและเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการ ศึกษาและจัดการทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน วันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 article
ขอเชิญร่วมสัมมนากิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดต่างประเทศ ( ตลาดญี่ปุ่นและตลาดอินโดนีเซีย )
2 - 3 พ.ค. 56 เชิญร่วมสัมมนา การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทย (กลุ่มก่อสร้าง) เพื่อเข้าสู่ AEC
เชิญอบรม Social Media Technology
ทดสอบ
1
หอการค้าจังหวัดเลยเชิญร่วมทัศนศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง การเปิดประตูการค้าสู่ AFTA
ม.นเรศวรขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หอการค้ายะลาหนุน อภิสิทธิ์ เป็นนายก แนะแก้ ศก.-การเมือง-ความไม่สงบเร่งด่วน
หอค้าไทยยันประชุมสมาชิกทั่วปท. ยอมรับงานกร่อยคนน้อยถกแค่1วัน
เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ และนักท่องเที่ยว เชิญเที่ยวชมงาน "เทศกาลโคมไฟ สีสันเมืองใต้"
แจกฟรีตกงานหัวละพัน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ"
เชิญหลักสูตร Selling with Style : ขายตรงใจ
เชิญสัมมนา TMA Coffee Brief ในหัวข้อ “Business Simulation เกมกลยุทธ์ธุรกิจจำลอง”
เชิญร่วมโครงการอบรมหอการค้าไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2551
เชิญอบรมหลักสูตร ปัญหาภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายของกิจการ และแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง
หอการค้าจังหวัดนครพนม ... ขอเชิญทุกท่านร่วมท่องเที่ยว นครพนม - เวียตนาม ( กลาง-ใต้ ) 14 ก.ย.-19 ก.ย. 51
เชิญร่วมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ด้านอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ เครื่องใช้ในโรงแรม ภัตตาคาร การจัดเลี้ยงและการบริการนานาชาติ ครั้งที่ 16
เชิญสัมมนาพิเศษเรื่อง “สร้างองค์การที่แข็งแรงสู่การเติบโตที่ยั่งยืน” 9 ก.ย. 51
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาง'India Thailand Business Summit- The Way Forward'
เชิญอบรมสัมมนา กลยุทธ์การตลาดแบบถึงลูกถึงคน Below the line รุ่นที่ 2‏
เรียนเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง เทคนิคบริหารจูงใจลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ‏
ขอเชิญอบรม "เทคนิคการสอนและพัฒนาพนักงานขายยุคใหม่ article
เชิญชมงานแสดงสินค้าของโลกมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย Word of Muslim Where Halal and Scienc Meet 7-9 September 2007
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกด้านสินค้าเกษตรไทยกับประเทษเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบ ACMECS
กรมสรรพกร รับสมัครเข้ารับการทดสอบเป็น "ผู้สอบบัญชีภาษีอากร" ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฏาคม 2550
โครงการอบรมของหอการค้าไทย เดือนพฤษภาคม 2550
ให้นายจ้างเร่งนำแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไปยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน article
จัดสัมมนาบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต (การรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) article
โครงการ " เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ : New Entrepreneurs Creation (NEC) article
สูตรสำเร็จใหม่...เอสเอ็มอีไทย เจาะงานแฟร์ 'ค้าปลีก' article
เรียนเชิญประชุม article
ขอเชิญสั่งจองและบูชารูปหล่อเจ้าพ่อพระวอ article
สายด่วน รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าไม่เป็นธรรมHotline แม่บ้าน 1569 article
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม การเขียนรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
สมัครเข้าร่วมโครงการ หอการค้าไทย เรื่อง “การจุดประกายผู้นำที่ชาญฉลาดให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง” article
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ โดยใช้สิทธิประโยชน์จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 article
การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “สินค้ามีสไตล์ 2006 article
เชิญร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในกัมพูชา article
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก (2) article
โครงการอบรมเรื่อง "การสอนงาน" article
เที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี article
โครงการประกวดนักสร้างสรรค์หัตถกรรมไทย หอการค้าไทย article
ขอเชิญร่วมสัมมนา"นำเอกชนไทย ฝ่าวิกฤตโลก สู่ความยั่งยืน"เรื่องพลังงาน article
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปรอ.รุ่นที่ 19 และวปม.รุ่นที่4 article
พื้นฐานและปัญหาด้านการตลาด SMEs article
จรรยาบรรณของผู้บริหารองค์กรนั้นสำคัญไฉน? article
เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวโน้มการออกแบบสินค้าเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านในตลาดยุโรป article
เชิญสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำธุรกิจและชุมชน article
เชิญมอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ยากจน ที่ ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม article
สมัครเข้าร่วมโครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่แห่งชาติ" (NEC) article
7 วิธีสร้างพลังชีวิต article
ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อร่วม “โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท article
ประชุมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาตาก ในพระบรมราชูปถัมภ์ article
เชิญชวนร่วมเดินทางกับคณะผู้แทนการค้า-สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเยือนประเทศจีน article
ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการใช้เรื่องชั่งไม่อัตโนมัติที่แสดงค่าได้เองที่มีลักษณะการแสดงค่าแบบดิจิทัล ในการชั่งเพื่อซื้อขายปลีกทองคำ article
เชิญบูชามงคลวัตถุ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น "เมตตาธรรม" จังหวัดตาก 2549 article
โรงแรมเซ็นทรัล แม่สอด ฮิลล์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.