ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


สะพานแห่งที่ 2 ความหวังของชาวแม่สอด

เรื่อง  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                        คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

                        1. ให้เร่งรัดการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า แห่งที่ 2 เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น และรองรับระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor)

                        2. ให้เร่งรัดการดำเนินโครงการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งศูนย์บริการนำเข้า-ส่งออก เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และศูนย์โลจิสติกส์รวมทั้งคลังสินค้า (Logistics Park) ในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สอด

จังหวัดตาก โดยจัดหาพื้นที่ตามแนวเส้นทางก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2

                        3. ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้าชายแดนไทย-พม่า โดยมี              หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย  เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจการค้าชายแดนไทย-พม่า               ให้เป็นไปอย่างบูรณาการต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

                        สาระสำคัญของเรื่อง

                        กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) รายงานว่า

                        1. พณ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโลจิสติกส์การค้า พณ. โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์               (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธาน และมีกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของ พณ. และผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย เป็นต้น เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์              การค้าให้เป็นรูปธรรม รองรับพันธกิจในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล  รวมทั้งเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทั้งในภาคการผลิต การส่งออก และธุรกิจโลจิสติกส์  การดำเนินการของคณะกรรมการชุดนี้สอดคล้องตามหลักการและยุทธศาสตร์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

                        2. คณะกรรมการโลจิสติกส์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรม “โลจิสติกส์การค้าสัญจรเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจไทย”            ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2552 ณ พื้นที่ชายแดน ไทย-พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการสัญจรในครั้งนี้คณะกรรมการโลจิสติกส์ฯ ได้ประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงและได้รับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

                                    2.1 ขอให้เร่งรัดให้มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า แห่งที่ 2 เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เนื่องจากสะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า ในปัจจุบันมีสภาพชำรุด                ไม่สามารถรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินกว่า 25 ตัน  และปริมาณการขนส่งสินค้าที่มากขึ้น

                                    2.2 จัดหาพื้นที่ตามแนวเส้นทางก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทบ-พม่า แห่งที่ 2 เพื่อรองรับการ               จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์บริการนำข้า-ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ   (One Stop Service) และศูนย์โลจิสติกส์รวมทั้ง          คลังสินค้า (Logistics Park) 

                                    2.3 ส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจการค้าชายแดนไทย-พม่า ให้เป็นไปอย่างบูรณาการ           ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

                        3. พณ. พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นตามข้อ 2 แล้ว เห็นว่า

                                    3.1 ความสำคัญของด่านแม่สอด

                                      3.1.1 การค้าระหว่างไทยและสหภาพพม่าในปี 2551 มีมูลค่าการค้ารวมสูงถึง 156,300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของมูลค่าการค้ารวมทั้งหมดของไทย โดยสหภาพพม่าเป็นคู่ค้าอันดับที่ 20 ของไทยในโลก และ

เป็นคู่ค้าของไทยอันดับที่ 6 ในกลุ่มอาเซียน รองจากมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์  ขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 1 ของสหภาพพม่า โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนรวมประมาณ 144,000 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 92 ของยอดรวมการค้าระหว่างไทย-พม่า ทั้งนี้  มูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.2 ของการค้า                  ชายแดนในภาพรวมของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

                                                3.1.2 จังหวัดตากมีพรมแดนทางทิศตะวันตกติดต่อกับสหภาพพม่า โดยมีแม่น้ำเมย           เป็นพรมแดนกั้นระยะทางยาวประมาณ 390 กิโลเมตร  และถ้ารวมตลอดแนวชายแดนแล้วจะมีระยะทาง 520 กิโลเมตร

การค้าชายแดนไทย-พม่า  ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  โดยด่านแม่สอดมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการทำการค้า อยู่ตรงข้ามกับเมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี สหภาพพม่า  ซึ่งทั้ง 2 เมืองมีการติดต่อค้าขายกันมานาน           ในปี 2551 ด่านแม่สอดมีมูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า รวม 19,614 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 13 ของมูลค่า             รวมการค้าชายแดนไทย-พม่า และมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นแม้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบัน

                                                3.1.3 การค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี เป็นการค้าขายของผู้ประกอบการในท้องถิ่น                   ผู้ประกอบการส่งออกจากกรุงเทพฯ และผู้ประกอบการส่งออกในพื้นที่จังหวัดอื่นในภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมีพ่อค้าจากเมืองย่างกุ้งเข้ามาทำการค้าผ่านชายแดนอำเภอแม่สอดด้วย  เนื่องจากตั้งอยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่จะกระจายสินค้าไปสู่ภาคต่าง ๆ ของพม่าเพียง 450 กิโลเมตร การค้าชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจึงมีการส่งออก – นำเข้าสินค้าที่หลากหลาย มีการขนส่งสินค้าข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย – พม่า และการขนย้ายผ่านคลังสินค้าชั่วคราวที่ตั้งอยู่ริม  แม่น้ำเมย

                                                3.1.4 นอกจากนี้  ทางฝ่ายพม่าได้จัดตั้งเขตการค้าเมียวดี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานตรวจสินค้าส่งออกและนำเข้า  รวมทั้งคลังสินค้าและร้านค้าต่างๆ  ซึ่งมีการจัดระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าเป็นอย่างดี เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางการค้าของพม่าและรองรับการค้าที่จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น แต่ในส่วนของไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของด่านแม่สอดยังเป็นไปอย่างล่าช้า แม้ว่าการค้าชายแดนกับพม่าที่             ด่านแม่สอดมีศักยภาพที่จะขยายตัวสูงขึ้นได้อีกมาก ดังที่สะท้อนโดยอัตราความเติบโตของการค้า ณ ด่านแม่สอด  ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แม้ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจก็ตาม ทั้งนี้ การก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า แห่งที่ 2 สมควรได้รับความสำคัญเร่งด่วนเนื่องจากสภาพที่ชำรุดและข้อจำกัดของสะพานมิตรภาพ ไทย- พม่า ในปัจจุบันที่ไม่สามารถรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น และรถบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักเกินกว่า 25 ตัน และมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยให้มีการปรับปรุงและเสริมสร้างความทนทานของสะพานมิตรภาพ ไทย – พม่า ปัจจุบันด้วย

                                    3.2 ศักยภาพและความพร้อมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

                                          ไทยมีความพร้อมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 (ในข้อ 4) อนุมัติให้มีการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและการเติบโตของจังหวัดเมียวดี ตลอดจนเขตอุตสาหกรรมพิเศษที่ย่างกุ้ง    มิงละกา  ดอนผาอัน  และเมาะลำใย  ซึ่งได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไทยยังไม่ได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ อำเภอ         แม่สอด  แม้ว่าพื้นที่บริเวณอำเภอแม่สอดมีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาวิจัยถึงความพร้อมของการจัดตั้งแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการจัดตั้งดังกล่าว และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัดตาก  และ             สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากมีความเห็นตรงกัน ถึงความสำคัญในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้แสดงเจตนารมณ์          ที่จะให้ความสนับสนุนและความร่วมมืออย่างเต็มที่

                                    3.3 ความจำเป็นในการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้าชายแดนไทย-พม่า

                                          เนื่องจากมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-พม่า ขยายตัวสูงขึ้นทุกปี จึงมีความจำเป็นใน           การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้าชายแดนไมย-พม่า ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง            ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจการค้าชายแดนไทย –พม่า ให้เป็นไปอย่าง

บูรณาการต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทำหน้าที่ผลักดันและติดตามการดำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้วย

 
บทความพิเศษ

เอกชนจ.ตากโอดเขตศก.พิเศษเอื้อต่างชาติ
เอกชนตาก ถามรัฐบาล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประเทศชาติได้อะไร
รอการลงทุน SEZ แม่สอด
“เงินจ๊าต”ผันผวนทำค้าชายแดนตากสูญพันล้าน
หอการค้าไทยห่วงค่าผันผวนเงินจ๊าด เสนอจี้รัฐบาลเร่งแก้ไข
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยกระดับสนามบินตาก
ธุรกิจเบรกลงทุนSEZตาก รอร่างผังเมืองใหม่คลอด
โพสต์ทูเดย์ - พาณิชย์นำทัพธุรกิจรุ่นใหม่ไทยบุกเมียนมา 20-22 ส.ค.นี้ ขยายช่องทางการค้าและการลงทุน
ทูตไทยแนะสูตรสำเร็จ! ลงทุน 'เมียนมา' ต้องมาคู่ CSR
TTW ร่วมทุนZ Corp ลุยโครงการระบบน้ำประปาที่เมืองเมาะลำไย เมียนมา ลงนาม ก.ค.นี้
เขต ศก.ชายแดน ปลุกชีพเชื่อมอีอีซี
เมียนมาอนุมัติตั้งเครดิตบูโรแล้ว หนุนSMEs คาดเริ่มดำเนินการได้อีก 1 ปีข้างหน้า
นครย่างกุ้ง โอกาสทองธุรกิจอาหาร
ยอดค้าชายแดน 5 เดือน มูลค่า 4.63 แสนล้าน พุ่ง 4.18% แต่ส่งออกติดลบ 2.62% พาณิชย์มั่นใจ ทั้งปีโต 15%
บทวิเคราะห์อาเซียน เกมค้าปลีกสมัยใหม่ในเมียนมา
5 มิ.ย. 2561 เมียนมาปรับกลยุทธ์อาแขนรับนักลงทุน
ญี่ปุ่นเบนเข็มรุกแม่สอด เร่งรถไฟแนวE-W เชื่อมบ้านไผ่-นครพนม
สรุปสาระสำคัญการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน : Amazing Thailand Tourism Year 2018”
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง”ประชารัฐร่วมใจ ด้วยมหาดไทย 4.0 โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง ‘Digital Technology เพื่อการค้าและการลงทุน’ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
19 พ.ย. 60สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง SMEs กับการนำไทยให้ก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0 โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
มอญเปิดเมือง..ดึงทุนทัวร์ไทยบูมท่องเที่ยวเมาะละแหม่ง-ตำนานรัก“เจ้าน้อยศุขเกษม-มะเมี๊ยะ”
เปิดผัง 'MRG-MMID' โอกาสทองลงทุนมัณฑะเลย์
ปั้นศูนย์ค้าปลีก
นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมาร์
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ชาวพม่า ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ. เมืองผาอัน
โครงการ คาราวาน 3 แม่ แม่สอด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
เอกชนบุกสระแก้ว-แม่สอด แห่ตั้งบริษัท-BOIให้สิทธิ์ชนเพดาน
ISMEDหอบ 28 เถ้าแก่ชายแดนลุยโรดโชว์พม่า/ทำตลาดรัฐกะเหรี่ยง-มอญ
ตั้งองค์กรลุยเขตศก. ยกกฎหมายยุบ‘กนอ.’/บิ๊กตู่ลั่น!แม่สอดต้องเกิด
เดินหน้าเต็มสูบ สะพานเมย2 ดันที่พุ่ง10เท่า –ค้าชายแดนแสนล้าน article
ประยุทธ์'เยือนพม่า ถกร่วมมือศก.-เดินหน้าทวาย
"บิ๊กตู่"ยกเครื่องเขตศก.พิเศษแม่สอด ผุดถนน4เลน-สะพานเชื่อมพม่า-จีน-ลาว-เวียดนาม
รวมภาพวีดีโอ กิจกรรมหอการค้าจังหวัดตาก ที่ผ่านมา
สัมภาษณ์พิเศษ / นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด หนึ่งในยุทธศาสตร์ชิงความได้เปรียบรับเออีซี
ภาคเหนือ-พ่อค้าชายแดนเหนือครวญ หลังรัฐบาลพม่าเดินหน้ายกระดับการค้าชายแดนสู่สากล
การเข้าถึงตลาดพม่าของสินค้าเวียดนาม
เร่งผุดสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่ 2เพิ่มมูลค่าการค้าแม่สอดเท่าตัว
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
ปลุกพ่อค้าชายแดนเหนือ รักษาฐานตลาดพม่ารับ"เออีซี"
สัมภาษณ์พิเศษ / ประธานหอการค้าจังหวัดตาก จี้รัฐยกระดับโลจิสติกส์แม่สอดรับอาเซียน
เมื่อแชมป์เก่า มุ่งมั่นขอทวงตำแหน่งคืน
ต่างชาติลุ้นการปฏิรูปในพม่า กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ถูกดึงล่าช้า
ท่าเรือเชียงแสน 2 รับกองเรือสินค้า จีน ลาว พม่า
สร้างประเทศไทยให้เป็น 'HUBของAEC'
ระเบียงหรือทางผ่าน...?
“บางจาก” ไมเนอร์เชนจ์ ถอด “ม่อฮ่อม” ใส่ “สูท”
AEC Model ในแบบกสิกรไทย
มองทะลุมิติ AEC Financial
เทสโก้ โลตัส สยายปีกชายแดน รุกตั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต "แม่สอด
ตากเร่งตั้งเขต ศก.พิเศษแม่สอด เพิ่มการค้าชายแดนแสนล้าน
เปิดกำแพงมรกต: “เมี๊ยะ-วดี”
บทสัมภาษณ์ นายวิชัย เข็มทองคำ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก โดย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 20 มีนาคม 2555
จักรยานมิตรภาพ “แม่สอด-เมียวดี” สัมพันธ์ระหว่างรัฐ ที่เริ่มจากท้องถิ่น
“แม่สอด”เมืองคู่แฝด ที่ยังรอวันตกผลึก
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ วิเคราะห์.....พม่าเปลี่ยนไป ชงตั้ง เขตการค้า-การลงทุนร่วม
เตือนพม่าคู่แข่งสำคัญไทย หลังเปิดเสรี AEC
อนาคตประเทศไทย
ความสำคัญเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...ทุกรัฐบาลมองเห็นแต่ไม่ผลักดันจริงจัง
ล้อมกรอบ / จี้รัฐสร้าง "4 เลน-เจาะอุโมงค์" เชื่อม พม่า-แม่สอด รับเออีซี
“พม่า”แนวรบด้านตะวันตกเปลี่ยนแล้ว
“เมงกาลาเซ-ย่างกุ้ง” ลมหายใจค้าไทย-พม่า
แม่สอดโมเดล มิติใหม่ทุนชายแดน
แม่สอด-ย่างกุ้ง Border Trade Route
ท่อสินค้าไทยเข้าพม่าจากเหนือจรดใต้
เมื่อสัญลักษณ์ “ทุนนิยม” เริ่มปรากฏให้เห็นในพม่า
บทเรียนจากวิกฤตน้ำท่วมกับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
หายนะแห่งศตวรรษที่ 21 ของสหรัฐฯ
เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกหรือต้องเลือก
ความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจบ่อหาน ปากทางเชียงรุ่ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ศก.โลกป่วนคนไทยกระอักเลือด กำลังซื้อหดยาว! “รถยนต์-บ้านหลังแรก” เสี่ยงถูกยึด
ประธานหอการค้าตากแนะต่อยอดแม่สอดโมเดล
ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ งานใหญ่ที่ไม่ต้องรอรัฐบาล
Retail landscape change: โอกาสค้าปลีกไทยในบริบทใหม่
R9 เส้นทางขนส่งผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน: โอกาสและความท้าทาย
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ แนะรัฐหนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
การเมืองในอุดมคติ กับสังคมไทยที่เป็นจริง
การบริหารรัฐจัดการธุรกิจ:ก้าวรุกในโลกาภิวัตน์ด้วยกลยุทธ์ปั่นราคา
การพัฒนาท่าเรือทวายและท่าเรือปากบารา
จาก "ทำเงิน" สู่ "ปันเงิน" เส้นทาง "บิลล์ เกตส์" คนรวยช่วยโลก
การเมืองกับคณิตศาสตร์: ทฤษฎีแห่งความเป็นไปไม่ได้
เมื่อ บิ๊กซี ฮุบ คาร์ฟูร์โชห่วยไทย จะอยู่อย่างไร?
จับตาศึกเลือกตั้งพม่า 7 พ.ย. แผนการขั้นที่ 5 สู่ประชาธิปไตยเต็มขั้น?
“แม่สอด” กำลังเปลี่ยนแปลง
ความตื่นตัวของนักธุรกิจท้องถิ่น
นอภ.แม่สอด เตรียม สร้างหอ'นาฬิกายักษ์'
จุดเปลี่ยน…ธุรกิจไทย วิกฤตและโอกาสอยู่ตรงไหน
ทุ่ม800ล.ตัดถนนกอกาเรก-แม่สอด-ดานัง
ผู้ว่าฯเร่งฟื้น”กรอ.ตาก”ขับเคลื่อนเขตศก.- นครแม่สอด
แขวงการทางฯเร่งวางแนวถนนใหม่ รับสะพานไทย-พม่า/ปั้นเขตเศรษฐกิจชายแดนตาก
ครม.ไฟเขียวสร้างสะพานไทย-พม่า 2/เชื่อมแม่สอด-เมียวดีใหม่
รัฐบาลโชว์ปาฐกถา"มาร์ค" ที่ม.โคลัมเบีย สหรัฐ "สังคมประชาธิปไตยโฉมใหม่" ประชาชนต้องมาก่อน article
เปิดเสรี'อินเดีย-บิมสเทค' ติดปีกธุรกิจไทยเจาะตลาดเอเชียใต้
ฉีกหน้ากากเทสโก้โลตัส ฟ้องเรียกพันล้านใช้สิทธิทางศาลไม่สุจริต ภาคต่อเปิดหน้ากาก ตอน 2 (จบ)
เปิดหน้ากากเทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วย (1)
ตั้งธงส่งออกอัญมณี 600,000 ล.
หอฯ ตากเปิดห้องติวเข้มค้าไทย-เพื่อนบ้าน หวังทุนท้องถิ่นต่อยอดรับ EWEC
ตารางบินสายการบินพีบีแอร์
"บิ๊กเหวียง"นั่งนายกสมาคมวัฒนธรรม-ศก.ไทย-พม่าคนใหม่ ย้ำไม่ยุ่งการเมือง เร่งหนุนค้า-ลงทุน2ปท.
ประธานหอฯตาก มั่นใจแม่สอดเกตเวย์เชื่อมภูมิภาค article
เมืองคอนผุดวิธีแก้มังคุดราคาดิ่ง
เอกชนตากบูมตลาดอัญมณีสู่เวิลด์คลาส
หนุนใช้ "หยวน" เป็นเงินสกุลหลักค้าขาย หอการค้าฯ ยันทำได้
"อภิสิทธิ์"หารือ"หู จิ่น เทา" ระบุจะส่งเสริมความร่วมมือการลงทุน การค้าในระดับภูมิภาค และแก้วิกฤติเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรีนำทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจและภาคเอกชนไทยบุกตลาดจีน
กำหนดการ พิธีสถาปนากรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และเปิดอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก (สำนักงานแม่สอด)
“ส.ส.ตาก”เล็งปั้นสนามบินแม่สอด 2 เร่งถนนตาก-ชายแดนเป็น 4 เลน article
“กอร์ปศักดิ์” ลุยตรวจโกดังข้าวโพดชายแดนแม่สอดสกัดปัญหาสวมสิทธิ์
เสนอตั้งเขตวัฒนธรรมชนเผ่าตาก นำศิลปะชาวเขาขึ้นเวทีดึงดูดนักท่องเที่ยว article
ดูกันเต็ม ๆ ตา กับ อัญมณี ราคาหลักพัน แต่เรานำมาให้ลุ้นกันเพียง บาทเดียว
เชิญร่วมงาน "สีสัน อัญมณีแม่สอด" ณ ย่านการค้า สยามอัญมณี แม่สอด
สรุปงานจักรยานมิตรภาพไทยพม่า โดยคุณวินัย ทีมอิสระ ใน thaimtb.com article
ประกาศ ปิดรับสมัครจักรยานมิตรภาพไทยพม่าครั้งที่ 10
สมัครปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-พม่า ครั้งที่ 10 article
ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า ครั้งที่ 10
๘๔ พระกรณียกิจ พระจริยวัตร ขัตติยนารีศรีแผ่นดิน
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
โครงการดอกเบี้ยบ้าน 0% อานิสงส์ของการเลือกตั้ง
ขอเชิญร่วมออกบูท งานมหกรรมสินค้า ไทย-พม่า ธงฟ้า ราคาประหยัด 2009 และการประกวดสาว(เหลือ)น้อย article
มิงกาลาบาเมียวดี : สวัสดีเมียวดี : 你好吗!
งานอัญมณีแม่สอดโชว์โคตรพลอยแดง25,000กะรัตคึกคัก
ปิดรับสมัครแล้วสำหรับโครงการจักรยานมิตรภาพไทยพม่า
สมัครแข่งขันจักรยานเสื้อภูเขาชิงถ้วยพระราชทาน "แม่สอด เม้าท์เท่น ไบค์ ครอสคันทรี่"
อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์การดนตรี
ติดปีก พ.ร.บ. ค้าปลีกค้าส่งฯ แต่ไร้อาวุธฟัน 'โมเดิร์นเทรด'
เจาะกลวิธีหาเงิน 6 พรรคใหญ่ อภิมหาโปรเจกล้านๆ ๆ ฝันที่เป็นจริง!?
Thai Bike Around the World “ทูต 2 ล้อ” กลับสู่อ้อมกอดประเทศไทย
CSR เมื่อธุรกิจคืนกำไรให้กับสังคม
ร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกส่อแท้ง..! ล็อบบี้ สนช.เตะถ่วง-รอรัฐบาลหน้าฉีกทิ้ง
"สนธิ"จี้พรรคการเมืองคุม"ห้างยักษ์"ลั่นปีหน้านำ"กองทัพเทียนแห่งธรรม"สู้อำนาจทุนใหญ่
ชั้นเชิง“เชียงคำ”ต่อกรเทสโก้ แนะระดมสมองทีมทนายสู้คดี
ถอดรหัสหักเหลี่ยมเทสโก้ พลังมวลชนคว่ำช้างสาร
พาณิชย์เผย ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.ค้าปลีกแล้ว-เน้นสมาฉันท์ "รายใหญ่-โชห่วย"
แถลงผลการประชุม ครม.ประจำวันที่ 16 ต.ค.2550
คนไทยกระเป๋าฉีก!! อีกแล้ว
เทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วยจนรวยติดอันดับ4ของโลก
บันทึกประวัติศาสตร์- ประท้วงลามพม่า
ตราด... เปิดประตูสู่อินโดจีน เชื่อมถนนหมายเลข 48 กัมพูชา ดึงเม็ดเงินธุรกิจ-ท่องเที่ยวสะพัดหมื่นล้าน
ยกโมเดล"โชวห่วยแพร่"ต้านห้างยักษ์ แนะค้าปลีกรายย่อยทั่วไทยปรับใช้ก่อนตายหมด
สัมภาษณ์ : เปิดร่างพ.ร.บ.ค้าปลีกฉบับสนช. จำกัดรายใหญ่ผลิตสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
เผยผลสำรวจโรงงานอุตฯยังไม่มีปิดกิจการเพิ่ม
ระดมทุนขนส่งไทยรับมือLogisticสี่เหลี่ยมฯ หอฯชร.ดันตั้งสมาคมเพิ่มอำนาจต่อรองสู้จีน
ยุทธศาสตร์ไทย-พม่า ถึงเวลาต้องทบทวน
สามหมอกเปิดบ้านร่องแห้งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าไทย-พม่า
ผู้ว่าฯ-นายกแม่สอดดัน"มหานครแม่สอด" เตรียมจัดเวทีประชาคม 18 ชุมชนนำร่อง
พม่าย่างกุ้งฮึดประท้วงรัฐบาลขังต่อผู้นำหญิง
บทเรียนจากรัฐบาลทหารพม่า
โชวห่วยแฉแผนค้าปลีกทุนนอก-ใช้วิธีสกปรกขวางร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกเข้า ครม.
ค้าปลีกไทยจะอยู่รอดอย่างไร
พม่าจัดค้าชายแดน ส่งออก-นำเข้าใหม่ ใช้ศูนย์ฯเมืองหลวง
10 สัญญาณอันตราย ฟ้องสภาพการเงินส่อเค้าย่ำแย่
ประวัติกำเนิดชาจีน article
Special Day 3 March 2550 article
สมทบทุนสร้างหอการค้าจังหวัดตาก article
เชิญบูชามงคลวัตถุ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น "เมตตาธรรม" จังหวัดตาก 2549 โดย หอการค้าจังหวัดตาก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.