ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ร้านบรรเจิด

หอการค้าจังหวัดตากยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ 
ร้านบรรเจิด หมายเลขสมาชิก 170000M282
บริหารงานโดย นายเทอดศักดิ์  จันทนะเปลิน

รับพิมพ์งานโฆษณา , ป้ายไวนิลขนาดใหญ่ , ป้ายทุกชนิด ,นามบัตร,ตรายาง,สติ๊กเกอร์

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 75/1  ถ.สวรรค์วิถี  ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก


055-533605 , 087-1982663 ,081-2800700  โทรสาร 055-533605 

 E-mail  Duck10061971@gmail.com   และ Saree_9999@hotmail.com

 
แนะนำสมาชิก

โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล article
นางกานดา แหลมคม article
บริษัท ชัยพัฒนาอิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
นายสมบัติ แซ่ลิ้ม
นายนิคม ตันโย
นายวีระยุทธ สีพุฒ
นายสมศักดิ์ ฉินมานะศิริ
นางสาวิตรี พินิตพงศ์กุล
นางสาวมลฤดี เวชสูงเนิน
นางสาวมณฑิตา แสงหมี
นายเสรี อิชยาธิคุณ
นางยิ่งพรรณ กลิ่นอาจ
นางภิราภร เหลือแก้ว
นางสาวกัญญาวี ภีระมูล
นางทัศนีย์ ใจการุณ
นายภาวสุทธิ์ เนยปฎิมานนท์
นางวรรณี ชัยสุพัฒนากุล
นายนพศิษฐ์ รูปทอง
นายธิชากร ภิญโญศิระกุล
นายกาลัญญู ตันกิจรุ่งเรือง
นายณศตวรรษ ก่อพาราภิรมย์
นายอุบล สมจิตร
นายพิสิฐ จันธิดา
นางดวงใจ จันต๊ะ
นายกฤษณพงศ์ สารสุวรรณ
นายอาทิตย์ ประสบสม
นายศิวนารถ เพชรสีเงิน
นายอนุชิต บัวคำ
นายสมชาติ ศิริพร
นายวรพรต ชาญเจริญลาภ
นางสาวอุไรวรรณ พุ่มมาลี
นางสาวขวัญใจ สุดสวาท
นายอธิคม เรืองอดุลย์วิทย์
นายอนันท์นิตย์ ใจแก้วทิ
นายนิคม แก้วปิน
นายสุรสิทธิ์ อุตบัววงศ์
นายวิเชียร ลือชาชาญเดช
นายกิตติพงศ์ ลิ้นแก้ว
นายวิสัย โลหะวิจารณ์
นางสาวธภาภัค ก๋าใจยา
นายมานพ ต้นคำแดง
นางสาวกมลชนก นภาวรรณกุล
นายกู้เกียรติ เอี่ยมอาจ
นางสาวอัญชลีญา
นายณัฎฐชัย อุดมวิทยารัตน์
นายจักรพันธ์ จตุรเจริญคุณ
นางพรรณราย โศวิศาล
นางสาวจันท์ชนัฐ เจริญหิรัญศิลป์
นายแพทย์แสงโรจน์ ประดับแก้ว
นางพรพิมล จึงกิจรุ่งโรจน์
นายฉัฐวัฒน์ จึงกิจรุ่งโรจน์
นายโกวิท มาแสงสา
นางสาวธิดารัตน์ วิชัยศร
นางสาวเจนจิรา สุขเนียม
นางสาวตรีชฏา บริพนธ์พจมาน
นางสาวพิมพ์ณดา เหล่าวณิชย์ภัทร
นายอุกฤษณ์ ทวีเกื้อกูลกิจ
นายพัทธดนย์ ปิงน้ำโท้ง
นายอภิชาติ นิมิตสถาพร
นายสมยศ งามศรีวิโรจน์
นางศิวะพร คงทรัพย์
นายสมบูรณ์ บุญนำ
นายปรีชา เดชประภากร
น.ส. โสภาพรรณ กาสมสัน
นายวิชัย มาชูตระกูล
นางขนิษฐา กันทะวงศ์
นางยุพิน พัฒนเลี่ยมไพบูลย์
นางสาวพรวิมล จึงกิจรุ่งโรจน์
นายสมพงษ์ สุ่มนิ่ม
นางสาวกัญญานี ภีระมูล
นางวิภาดา โพธิสุวรรณ
นายณัฐพงศ์ โพธิสุวรรณ
นางสาวชโลทร สังคะทิพย์
นายพิทักษ์ อัครสุวรรณโชติ
นายชัยวัฒน์ ลีวรากร
นายจตุพร เกียรติสิน
นายสมเกียรติ ปันปิง
นางสาวมึทึ เวียงสกุลวงษ์
นางสาวเบญจวรรณ พึ่งสกุล
นายจิรัฎฐ์ ศิริภัครวรกุล
นายวันชัย คำฟู
นางกมลทิพย์ ปัญญากาวิน
นายธนธรณ์ เผือกบุญเกิด
นายชูชีพ กันหา
นายชยุตม์ สมัครธัญญกรณ์
นางสาวภาวินี โยนยาน
นายทวีศักดิ์นันท์ บางทิพย์ article
นายนันทพัทธ์ บดินทร์โชติวงศ์
นางขวัญดาว สุขสะอาด article
นางสาวลัดดาพร มานิตยกุล
นายวัชรพล ศรีคุณ
นายรัฐมนต์ จินปรีดากร
นายสาโรช บุญทอง
นายปราโมทย์ กล่ำเถื่อน article
นายพิชย์ วงศ์วิชิต article
นายชัยยศ หลำพรม article
นายภัคพล เติมทรัพย์สาร article
น.ส. ญาณ์นภัส กิ่งยอด
นางธาราพร สายสวาท article
นางสาวเก็จกมล จตุรเจริญคุณ article
นางนิตยา รัศมีเศรษฐี article
นายกิติศักดิ์ รัศมีเศรษฐี article
นางสาวอรวรรณ พินิจวงษ์ article
นางสาวขวัญเมือง สิทธิเกษม article
นางสาวอรสา หน่ายคอน article
นางพัชราภรณ์ เตรยาวรรณ article
นางสาวณัฐธิดา เตรยาวรรณ article
นางสาวรัชนิชล บุญมานะ article
นายไพฑูรย์ พรไพบูลย์พงษ์ article
นายนพรัตน์ แดงพัด article
นายวรเศรษฐ คูกีรติรัตน์ article
นายศึกวัส ทวีเกื้อกูลกิจ article
นายผดุงชนม์ ไกรสรกุล article
นายบวรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายณัฐพงศ์ พีระพันธุ์ article
นายประพัฒน์พงศ์ อัจฉรารุจิ article
นายกิตติคุณ สะสมสิน article
นายบุญมี สันติกัลญยวัตร article
นายณัฐพงศ์ โพธิสุวรรณ
นางสาวอัญวีณ์ นิยมจิรวัฒน์ article
นางสาวศรัณยา นภาวรรณกุล article
นายสรัญ จิตตลดากร article
บุญธรรม กิกสันเทียะ พืชไร่(เกษตรกร) article
สมจิต ปันปิง ร้านจิรวัฒนนพรรการก่อสร้าง article
สมบูรณ์ ตันกรณ์ รับซื้อพืชไร่ article
สมนึก ตันกิจรุ่งเรือง บริษัทพาเพลิน ขนส่ง จำกัด
นางวริยา จังก๋า ชุมทองการเกษตร article
ร.ท. เฉลิม บุญพรวงศ์ พืชไร่ (เกษตรกร) article
นรชัย ปรมวาณิช NKT article
อาวุธ รูปเรื่อง บริษัท อสมา ดีไซน์ จำกัด article
พัสพงศ์ ปฐมศิริ article
โกศล สุขเนียม ร้านกลมกล่อม และ หมูยอป้าต้อย article
ธีรชัย วิเศษแจ้ง บริษัท โปรแมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด article
ต้องตา สุวรรณประทีป ร้านกระปุก article
อัมพร อุปการะ หจก.แม่สอดสวัสดิ์การค้า article
พิทยา ด้วงทอง เพชรพรพรรณ article
ชัยรัตน์ เวชคุณานุกูล ร้าน อิง อิง article
ปัญญา ยศปาน article
เลอสรร วงค์อุดมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเมทัลชีต-ประตูม้วน article
ณัฐพจน์ จิตงามพงศ์ ค้าปลีก article
พัชรีภรณ์ ไชยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอดินไทย article
รชต ทีปต์สิริ บริษัทไทยบรูญ่า บรู๊ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด article
ประมวลพร รัตนพิไชย ร้านกาแฟ Auntie Coffiee article
ภาวิณี รัตนเสรีสุข ร้านธงชัยยนต์ article
สกลพัชร์ ดำรงวิมลรัจตน์ ร้านขายพลอยแม่สอด article
บัญชา แววสวัสดิ์ บริษัท จีเอฟ ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด article
อนันต์ จันตา บจก. แม่สอดแมชชีนเนอรี่ article
เอกศิษฐ์ หิรัญเชาวิวัฒน์ บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด article
ณรงค์ แก้วมุณี การ์เม้น article
สมพงษ์ สุนทรวิกรานต์ จำหน่ายอัญมณี article
วิวัฒน์ กิติพรพาณิช บริษัท วันเดอร์วี แอสเสท จำกัด article
กุณฑิกา สิงห์แก้ว บริษัท ศิริวิทย์ ทรานสปอร์ต จำกัด article
พิมลพัชร ชมนามล บริษัท ยิ้มดี สแน็คแอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด article
ฤษดา เตชวาล ส่งออก ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
พิมลศรี อำไพ ค้าส่ง สินค้าอุปโภค-บริโภค
มณีรัตน์ ชูภู่ บริษัท เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด article
สมศักดิ์ ดีไสว หจก.คาราวานเนเจอร์คลับ
วราภรณ์ เทพสันต์ หจก.ฟาฟา ชิปปิ้ง เซอร์วิส article
อภินันท์ มากยิ้ม บจก. เอเค เมทัลชีท จำกัด article
ฐิติกัณต์ ยารังษี พาณิชยกิจ
พรหมมินทร์ กัณธิยะ หจก.เอ็มไทยเซอร์วิส
ดิฐชัย ฉันติกุล article
Mr.Yuejin chen ร้านจิเจริญ article
ธิดารัตน์ ผลัดคำวงษ์ เครื่องประดับอัญมณี article
บริษัท ระยองชิปปิ้ง จำักด article
ณัชชา ชฎาบดินทรื บริษัท ชฎา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โชค วิวัฒนากันตัง หจก.โชควิวัฒน์ เซ็นทรัลกรุ๊ป
นันรนา สิริวัฒนไพบูลย์ นันรนา เทรดดิ้ง
ศุภาวีร์ กูนา บ.นิซุ เอ็กซ์ปอร์ (ประเทศ) จำกัด
ทุเรียน กานดา ไร่ปฐมเพชร article
พัชรินทร์ พัทยาอารยา (พราว แอดไวเซอรี่) article
ปัณณภัสร์ อมรพิรสิทธิ์ ร้านอักษรศาสตร์ article
สดิษฐ์ ตานิ่ว โรงน้ำแข็ง&น้ำดื่มพาเจริญวอเตอร์แอนด์ไอซ์
สมชาย บุตรวิเชียร เพชรมหาชัย article
อลิสา ห้อยจิ้งหรีด (ร้านรักษ์ผิว)
แนะนำสมาชิกใหม่ อุไรชิบปิ้ง
บ.ทรัพย์มั่นคงการ์เม้นท์
หจก.ตั้งทวีวัฒน์วาณิชย์
ร้านสุขุมค้าเหล็ก
แนะนำสมาชิกใหม่ บ.โฟร์ฟููด จำกัด
สมาชิกท่านใหม่ แม่สอดเทคโน
สมาชิกใหม่ JK FOOD
ต้อนรับสมาชิกใหม่ หจก.แม่สอดอะไหล่ยนต์
สมาชิกใหม่ บ้านไมตรีบูติก เฮ๊าส์
ห้างทองเหรียญทอง
แนะนำสมาชิก ศูนย์อัญมณีจันทร์เครือ
แนะนำสมาชิก ร้านจรรย์สุดา
แนะนำสมาชิกใหม่ หอการตาก t corner home
บริษัท มุกดามาร์เกต
ร้านยุพาการค้า
แนะนำสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก ท่านใหม่
ยินดีต้อนรับ สมาชิกใหม่ ร้านอิรวดี
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ สถาบันศิลปะการพูดและการบริหาร-โรงเรียนอุดมปัญญา
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ หจก.ทูทวิน อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ลิ้มศักดาการเกษตร
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ บ้านมาริสา
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ บริษัทเอเชี่ยน เน็ทเวิร์ค ซีสเต็มส์ จำกัด
ร้าน เบทาโกร ช็อป สาขา 18
ร้าน สิงห์รุ่งเรืองการเกษตร
บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ร้านทองทวีทรัพย์
โรงแรมเวียงตาก article
ร้านเรวัต
ร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่าง article
โรงแรมสยาม(SIAM HOTAL)
บริษัท สยามนิสสันแม่สอด จำกัด
ร้านข้าวเม่าข้าวฟ่าง
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ หจก.ทูทวิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ หจก.ทูทวิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ หจก.ทูทวิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ หจก.ทูทวิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ หจก.ทูทวิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ article
ร้านอาหารไทย ฟินส์ ฟู๊ด article
สมัครจักรยานมิตรภาพไทยพม่า 2007 article
ร้านอาหารสุธาโภชน์ article
สัมภาษณ์สมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก article
เฉลิมวัฒน์ ตรีรัตน์วัฒนา อัศวินกู้วิกฤตนิสสันแม่สอด article
สัมภาษณ์สมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.