ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 29 ณ จังหวัดระยอง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศในฐานะองค์กรภาคเอกชน ได้รับการยอมรับจากภาครัฐให้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

รวมทั้งได้มีส่วนในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติ 

ต่อมา

หอการค้าไทยได้จัดโครงการ

“ประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ”

ขึ้น โดยแบ่งหอการค้าจังหวัดต่าง ๆ  จากทั่วประเทศออกเป็น  5  ภาค คือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ทำการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อจัดประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยให้หอการค้าจังหวัดต่าง ๆ  ระดมความคิดและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ เสนอต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งให้ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคได้ทราบแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ของรัฐบาลเพื่อเป็นข้อมูลเตรียมการด้านการลงทุนและการแข่งขันในตลาดโลก เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสัมพันธ์กันและกัน


 

     ในปี 2554  จังหวัดระยอง โดยหอการค้าจังหวัดระยอง ได้รับการคัดเลือกจากหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดจากทั่วประเทศ ให้เป็นจังหวัดเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 29  ในเดือนธันวาคม 2554  โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทางเศรษฐกิจจำนวนหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ  คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  หอการค้าต่างประเทศ  ประธาน เลขาธิการและกรรมการหอการค้าจังหวัดทุกจังหวัด ผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ สื่อมวลชนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นักการเมือง นักธุรกิจทั่วประเทศและผู้ติดตาม รวมประมาณ   2,000  คน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจเสนอต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนต่อไป
2. เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ได้รับทราบแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อหาแนวทาง สนับสนุนแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศให้สำเร็จ
3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ และเอกชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคในการดำเนินกิจกรรม การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ
4. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ของจังหวัดระยอง
5. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ สินค้าและบริการ ของผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง  SMEs และ ผู้ผลิตสินค้า OTOP 
6. เพื่อประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ของจังหวัดระยอง ว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ มีความพร้อมทุกด้าน